Hơn 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề phải nằm lòng

Trang Đoàn Trang Đoàn
12.09.2022

Với bài viết hôm nay, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần tổng hợp hơn 500 từ vựng tiếng Anh về một số chủ đề quen thuộc. Hãy cùng chúng mình tham khảo qua nhé!

Từ vựng về cơ thể con người

Từ vựng về cơ thể
Từ vựngIPAÝ nghĩa
BeardbɪədBộ râu
BellyˈbɛliBụng
BodyˈbɒdiCơ thể
Cheekʧiːk
ChinʧɪnCái cằm
EarɪəTai
EardrumˈɪədrʌmMàng nhĩ
EarlobeˈɪələʊbDái tai
EyeMắt
EyebrowsˈaɪbraʊzLông mày
EyelashˈaɪlæʃLông mi
EyelidˈaɪlɪdMí mắt
FacefeɪsMặt
FeetfiːtĐôi chân
FingerˈfɪŋgəNgón tay
ForeheadˈfɒrɪdTrán
FrecklesˈfrɛklzTàn nhang
HairheəTóc
HandhændTay
HeadhɛdCái đầu
JawʤɔːHàm
LegslɛgzChân
LiplɪpMôi
MoustacheməsˈtɑːʃRia
MouthmaʊθMiệng
NecknɛkCái cổ
NosenəʊzMũi
NostrilˈnɒstrɪlLỗ mũi
TeethtiːθRăng
ToetəʊNgón chân
TonguetʌŋLưỡi
ToothtuːθRăng
WrinklesˈrɪŋklzNếp nhăn
ArmɑːmCánh tay
ArmpitˈɑːmpɪtNách
BackbækMặt sau
Belly buttonˈbɛli ˈbʌtnLỗ rốn
ChestʧɛstNgực
ElbowˈɛlbəʊKhuỷu tay
FingerˈfɪŋgəNgón tay
FingernailˈfɪŋgəneɪlMóng tay
ForearmˈfɔːrɑːmCánh tay
HandhændTay
NecknɛkCái cổ
PalmpɑːmLòng bàn tay
ShoulderˈʃəʊldəVai
ThroatθrəʊtHọng
ThumbθʌmNgón tay cái
WaistweɪstThắt lưng
WristrɪstCổ tay
AnkleˈæŋklMắt cá
BellyˈbɛliBụng
BottomˈbɒtəmĐáy
ButtocksˈbʌtəksMông
CalfkɑːfBắp chân
FeetfiːtĐôi chân
FootfʊtBàn Chân
HeelhiːlGót chân
HiphɪpHông
KneeniːĐầu gối
LeglɛgChân
ThighθaɪĐùi
ToetəʊNgón chân
ToenailˈtəʊneɪlMóng chân

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Từ vựng về tính cách

Từ vựng về tính cách
Từ vựngIPAÝ nghĩa
ActiveˈæktɪvTích cực
AdventurousədˈvɛnʧərəsPhiêu lưu
AffectionateəˈfɛkʃnɪtTình cảm
AggressiveəˈgrɛsɪvHung dữ
AmbitiousæmˈbɪʃəsTham vọng
AnnoyingəˈnɔɪɪŋLàm phiền
AnxiousˈæŋkʃəsLo lắng
ArtisticɑːˈtɪstɪkNghệ sĩ
BossyˈbɒsiHách dịch
BravebreɪvDũng cảm
CalmkɑːmTrấn tĩnh
CautiousˈkɔːʃəsDè dặt
CharmingˈʧɑːmɪŋQuyến rũ
CheerfulˈʧɪəfʊlVui lòng
CompulsivekəmˈpʌlsɪvBắt buộc
ConfidentˈkɒnfɪdəntTin chắc
ConservativekənˈsɜːvətɪvBảo thủ
CourageouskəˈreɪʤəsCan đảm
CowardlyˈkaʊədliHèn nhát
Creativekri(ː)ˈeɪtɪvSáng tạo
CruelkrʊəlĐộc ác
CynicalˈsɪnɪkəlHoài nghi
DecisivedɪˈsaɪsɪvQuyết đoán
DetermineddɪˈtɜːmɪndXác định
DirectdɪˈrɛktThẳng thắn
DomineeringˌdɒmɪˈnɪərɪŋĐộc đoán
EasygoingˈiːzɪˌgəʊɪŋDễ dãi
EmotionalɪˈməʊʃənlXúc động
EnthusiasticɪnˌθjuːzɪˈæstɪkNhiệt tình
ExtrovertedˈɛkstrəʊˌvɜːtɪdHướng ngoại
FearfulˈfɪəfʊlSợ hãi
FriendlyˈfrɛndliThân thiện
FunnyˈfʌniVui
GenerousˈʤɛnərəsRộng lượng
GentleˈʤɛntlDịu dàng
GreedyˈgriːdiTham
GullibleˈgʌləblCả tin
HappyˈhæpiVui mừng
HonestˈɒnɪstThật thà
ImaginativeɪˈmæʤɪnətɪvGiàu trí tưởng tượng
ImpatientɪmˈpeɪʃəntNóng nảy
ImpulsiveɪmˈpʌlsɪvBốc đồng
IndependentˌɪndɪˈpɛndəntĐộc lập
IntelligentɪnˈtɛlɪʤəntThông minh
IntrovertedˌɪntrəʊˈvɜːtɪdHướng nội
LazyˈleɪziLười biếng
LoyalˈlɔɪəlTrung thành
MeanmiːnBần tiện
ModestˈmɒdɪstKhiêm tốn
MoodyˈmuːdiHay buồn
NervousˈnɜːvəsThần kinh
NicenaɪsTốt đẹp
ObsessiveəbˈsɛsɪvÁm ảnh
OptimisticˌɒptɪˈmɪstɪkLạc quan
OutgoingaʊtˈgəʊɪŋHướng ngoaị
PatientˈpeɪʃəntKiên nhẫn
PersistentpəˈsɪstəntKiên trì
PessimisticˌpɛsɪˈmɪstɪkBi quan
PompousˈpɒmpəsLỗ mãng
PracticalˈpræktɪkəlThực dụng
RationalˈræʃənlHợp lý
ReliablerɪˈlaɪəblĐáng tin cậy
ReservedrɪˈzɜːvdKín đáo
RuthlessˈruːθlɪsTàn nhẫn
SarcasticsɑːˈkæstɪkChâm biếm
SelfishˈsɛlfɪʃÍch kỷ
SensibleˈsɛnsəblNhạy cảm
SeriousˈsɪərɪəsNghiêm túc
ShyʃaɪNhát
SinceresɪnˈsɪəChân thành
SociableˈsəʊʃəblHòa đồng
StubbornˈstʌbənBướng bỉnh
SuperficialˌsjuːpəˈfɪʃəlHời hợt
TactfulˈtæktfʊlKhéo léo
ThoughtfulθɔːtfʊlChu đáo
WittyˈwɪtiDí dỏm

Từ vựng về gia đình

Từ vựng về gia đình
Từ vựngIPAÝ nghĩa
FamilyˈfæmɪliGia đình
Father ˈfɑːðə Bố
MotherˈmʌðəMẹ
SonsʌnCon trai
DaughterˈdɔːtəCon gái
Parent(s)ˈpeərənt(ɛs)Cha mẹ
ChildʧaɪldCon
ChildrenˈʧɪldrənCác con
HusbandˈhʌzbəndChồng
WifewaɪfVợ
BrotherˈbrʌðəAnh em trai
SisterˈsɪstəChị em gái
UncleˈʌŋklChú bác
AuntɑːntCô dì
Nephewˈnɛvju(ː)Cháu trai
NieceniːsCháu gái
CousinˈkʌznAnh chị em họ
Grandmotherˈgrænˌmʌðə
GrandfatherˈgrændˌfɑːðəÔng
GrandparentsˈgrænˌpeərəntsÔng bà
GrandsonˈgrænsʌnCháu trai
GranddaughterˈgrænˌdɔːtəCháu gái
GrandchildˈgrænʧaɪldCháu
GrandchildrenˈgrænʧɪldrənCác cháu
PartnerˈpɑːtnəBạn đời
FiancéfiˈɑnseɪHôn phu
FiancéefiˈɑnseɪHôn thê
GodfatherˈgɒdˌfɑːðəCha đỡ đầu
GodmotherˈgɒdˌmʌðəMẹ đỡ đầu
GodsonˈgɒdsʌnCon trai đỡ đầu
GoddaughterˈgɒdˌdɔːtəCon gái đỡ đầu
StepfatherˈstɛpˌfɑːðəCha dượng
StepmotherˈstɛpˌmʌðəMẹ kế
StepsonˈstɛpsʌnCon trai riêng
StepdaughterˈstɛpˌdɔːtəCon gái riêng
StepbrotherˈstɛpˌbrʌðəAnh em trai kế
StepsisterˈstɛpˌsɪstəChị em gái kế
Half-sisterˈhɑːfˈsɪstəChị em gái cùng cha khác mẹ
Half-brotherˈhɑːfˌbrʌðəAnh em trai cùng cha khác mẹ
Mother-in-lawˈmʌðərɪnlɔːMẹ chồng, mẹ vợ
Father-in-lawˈfɑːðərɪnlɔːBố chồng, bố vợ
Son-in-lawˈsʌnɪnlɔːCon rể
Daughter-in-lawˈdɔːtərɪnlɔːCon dâu
Sister-in-lawˈsɪstərɪnlɔːChị em dâu
Brother-in-lawˈbrʌðərɪnlɔːAnh em rể

Từ vựng về nghề nghiệp

từ vựng về jobs
Từ vựngIPAÝ nghĩa
Accountantəˈkaʊntənt Kế toán viên
ActorˈæktəNam diễn viên
ActressˈæktrɪsNữ diễn viên
Architectˈɑːkɪtɛkt Kiến trúc sư
Astronomerəsˈtrɒnəmə Nhà thiên văn học
Authorˈɔːθə Tác giả
Bakerˈbeɪkə thợ làm bánh
BuilderˈbɪldəNgười xây dựng
Bus driverbʌs ˈdraɪvə Tài xế xe buýt
Butcherˈbʊʧə Người bán thịt
Carpenterˈkɑːpɪntə Thợ mộc
Chef/Cookʃɛf/kʊk Đầu bếp
Dentistˈdɛntɪst Bác sĩ nha khoa
DesignerdɪˈzaɪnəNhà thiết kế
Doctorˈdɒktə Bác sĩ
Dustman/Refuse collectorˈdʌstmən/ˌriːˈfjuːz kəˈlɛktə Người thu gom rác
Electricianɪlɛkˈtrɪʃən Thợ điện
Engineerˌɛnʤɪˈnɪə Kĩ sư
Factory workerˈfæktəri ˈwɜːkəCông nhân nhà máy
Farmerˈfɑːmə Nông phu
Fireman/Fire fighterˈfaɪəmən/ˈfaɪə ˈfaɪtəLính cứu hỏa
Fishermanˈfɪʃəmən Ngư dân
Floristˈflɒrɪst Người bán hoa
Gardenerˈgɑːdnə Người làm vườn
Hairdresserˈheəˌdrɛsə Thợ cắt tóc
Journalistˈʤɜːnəlɪst Nhà báo
Judgeˈʤʌʤ Thẩm phán
Lawyerˈlɔːjə Luật sư
Lecturerˈlɛkʧərə Giảng viên
LibrarianlaɪˈbreərɪənThủ thư
Lifeguardˈlaɪfgɑːd Nhân viên cứu hộ
Mechanicmɪˈkænɪk Công nhân cơ khí
Modelˈmɒdl Người mẫu
Newsreaderˈnjuːzˌriːdə Người đọc tin tức
Nursenɜːs Y tá
Opticianɒpˈtɪʃən Chuyên gia nhãn khoa
Painterˈpeɪntə Họa sĩ
Pharmacistˈfɑːməsɪst Dược sĩ
Photographerfəˈtɒgrəfə Nhiếp ảnh gia
Pilotˈpaɪlət Phi công
Plumberˈplʌmə Thợ sửa ống nước
Politicianˌpɒlɪˈtɪʃən Chính trị gia
Policeman/Policewomanpəˈliːsmən/pəˈliːsˌwʊmən Cảnh sát / Nữ cảnh sát
Postmanˈpəʊstmən Người phát thơ
Real estate agentrɪəl ɪsˈteɪt ˈeɪʤənt Đại lý bất động sản
Receptionistrɪˈsɛpʃənɪst Lễ tân
Scientistˈsaɪəntɪst Nhà khoa học
Secretaryˈsɛkrətri Thư ký
Shop assistantʃɒp əˈsɪstənt Nhân viên bán hàng
Soldierˈsəʊlʤə Lính
Tailorˈteɪlə Thợ may
Taxi driverˈtæksi ˈdraɪvə Tài xế taxi
Teacherˈtiːʧə Giáo viên
Translatortrænsˈleɪtə Người phiên dịch
Travel agentˈtrævl ˈeɪʤənt Đại lý du lịch
Veterinary doctor (Vet)ˈvɛtərɪnəri ˈdɒktə (vɛt)Bác sĩ thú y (Thú y)
Waiter/Waitressˈweɪtə/ˈweɪtrɪsBồi bàn / Phục vụ bàn
Window cleanerˈwɪndəʊ ˈkliːnəNgười lau cửa

Xem thêm:

Từ vựng về nhà cửa

Từ vựng về nhà cửa
Từ vựngIPAÝ nghĩa
Apartment / flatəˈpɑːtmənt / flætCăn hộ chung cư
Bedsit ˈbedsɪtPhòng trọ
Bungalow ˈbʌŋɡələʊ Nhà một tầng
Condominium ˌkɒndəˈmɪniəm Chung cư (có chung lối đi)
Cottage ˈkɒtɪdʒNhà tranh
Dormitory ˈdɔːmətriKý túc xá
Mansion ˈmænʃn Dinh thự
Penthouse ˈpenthaʊs Căn hộ cao cấp
Safe house seɪf haʊsNhà an toàn
Studio apartment ˈstjuːdiəʊ əˈpɑːtmənt Căn hộ dạng Studio
Villa ˈvɪləBiệt thự
AtticˈætɪkGác xép
BackyardˌbækˈjɑːdSân sau
BalconyˈbælkəniBan công
BasementˈbeɪsməntTầng hầm
Bathroomˈbɑːθru(ː)mPhòng tắm
Bedroomˈbɛdru(ː)mPhòng ngủ
CeilingˈsiːlɪŋTrần nhà
CellarˈsɛləHầm
ChimneyˈʧɪmniỐng khói
Dining roomˈdaɪnɪŋ ruːmPhòng ăn
DoordɔːCửa
DoorbellˈdɔːbɛlChuông cửa
DoormatˈdɔːmætThảm chùi chân
DownstairsˌdaʊnˈsteəzTầng dưới
DrivewayˈdraɪvweɪĐường lái xe
FencefɛnsRào chắn
FloorflɔːSàn nhà
GarageˈgærɑːʒGa-ra 
GardenˈgɑːdnSân vườn
HallhɔːlHành lang
HousehaʊsNhà ở
KitchenˈkɪʧɪnPhòng bếp
LawnlɔːnBãi cỏ
Letter boxˈlɛtə bɒksHộp thư
Living roomˈlɪvɪŋ ruːmPhòng khách
PathpɑːθĐường dẫn
PatioˈpætɪəʊHiên nhà
PoolpuːlHồ bơi
PorchpɔːʧHiên nhà
RoofruːfMái nhà
RoomruːmPhòng
Sitting roomˈsɪtɪŋ ruːmPhòng chờ
Stairs  steəzCầu thang 
StudyˈstʌdiNghiên cứu
ToiletˈtɔɪlɪtPhòng vệ sinh
UpstairsˌʌpˈsteəzTầng trên
WallwɔːlTường
WindowˈwɪndəʊCửa sổ
YardjɑːdSân
ArmchairˈɑːmˈʧeəGhế bành
CurtainˈkɜːtnTấm màn
LampshadeˈlæmpʃeɪdChụp đèn
SofaˈsəʊfəGhế sô pha
CouchkaʊʧĐi văng
BookcaseˈbʊkkeɪsTủ sách
CushionˈkʊʃənGối
MantelpieceˈmæntlpiːsLò sưởi
CarpetˈkɑːpɪtThảm
FireplaceˈfaɪəˌpleɪsLò sưởi
CushionˈkʊʃənGối
LightlaɪtĐèn
PaintingˈpeɪntɪŋBức tranh
PictureˈpɪkʧəHình ảnh
BookshelfˈbʊkʃɛlfGiá sách
Television/tvˈtɛlɪˌvɪʒən/ˌtiːˈviːTruyền hình tv
SpeakersˈspiːkəzLoa
CeilingˈsiːlɪŋTrần nhà
FireplaceˈfaɪəˌpleɪsLò sưởi
PlantplɑːntCây cối
WallpaperˈwɔːlˌpeɪpəGiấy dán tường
Coffee tableˈkɒfi ˈteɪblBàn café
  ApronˈeɪprənTạp dề
Baking trayˈbeɪkɪŋ treɪKhay nướng bánh
BlenderˈblɛndəMáy xay
BowlbəʊlCái bát
Bread basketbrɛd ˈbɑːskɪtGiỏ bánh mì
Butter dishˈbʌtə dɪʃĐĩa bơ
CabinetˈkæbɪnɪtBuồng
Cake slicekeɪk slaɪsLát bánh
Casserole dishˈkæsərəʊl dɪʃHầm món ăn
Chopping boardˈʧɒpɪŋ bɔːdThớt
ChopsticksˈʧɒpstɪksĐũa
CleaverˈkliːvəDao lớn
ColanderˈkʌləndəRây lọc
CookerˈkʊkəNồi cơm điện
CorkscrewˈkɔːkskruːĐồ mở nắp chai
CupboardˈkʌbədTủ đựng chén
CutleryˈkʌtləriDao kéo
Dinner tableˈdɪnə ˈteɪblBàn ăn
Dish soapdɪʃ səʊpXà bông rửa chén
DrawerˈdrɔːəNgăn kéo
ForkfɔːkCái nĩa
Frying panˈfraɪɪŋ pænCái quạt
GraterˈgreɪtəCái nạo
GrillgrɪlNướng
KettleˈkɛtlẤm đun nước
Kitchen counterˈkɪʧɪn ˈkaʊntəKệ trong nhà bếp
Kitchen scaleˈkɪʧɪn skeɪlCân
KnifenaɪfDao
LadleˈleɪdlLò nồi
Measuring cupˈmɛʒərɪŋ kʌpLy đo lường
Measuring spoonˈmɛʒərɪŋ spuːnThìa đo lường
MicrowaveˈmaɪkrəʊweɪvLò vi sóng
MixerˈmɪksəMáy trộn
NapkinˈnæpkɪnKhăn ăn
Oven gloveˈʌvn glʌvGăng tay lò nướng
Pie  platepaɪ pleɪtĐĩa bánh
Pressure  cookerˈprɛʃə ˈkʊkəNồi áp suất
RefrigeratorrɪˈfrɪʤəreɪtəTủ lạnh
Rolling pinˈrəʊlɪŋ pɪnCán bột
Salad spinnerˈsæləd ˈspɪnəMáy xay rau xà lách trộn
SpatulaˈspætjʊləVét bột
Spice containerspaɪs kənˈteɪnəHộp đựng gia vị
SpoonspuːnThìa
StrainerˈstreɪnəBộ lọc
Tea makertiː ˈmeɪkəMáy pha trà
TeapotˈtiːˌpɒtẤm trà
ToasterˈtəʊstəMáy nướng bánh mì
WhiskwɪskĐánh trứng
Wooden spoonˈwʊdn spuːnThìa gỗ
Bath matbɑːθ mætThảm nhà tắm
Bath towelbɑːθ ˈtaʊəlKhăn tắm
Bath toysbɑːθ tɔɪzĐồ chơi nhà tắm
BathrobeˈbɑːθrəʊbÁo choàng tắm
BathtubˈbɑːθtʌbBồn tắm
BrushbrʌʃChải
BucketˈbʌkɪtGầu múc
CleanserˈklɛnzəChất tẩy rửa
Clothes pegkləʊðz pɛgKẹp quần áo
ClotheslineˈkləʊðzlaɪnDây phơi quần áo
ColognekəˈləʊnNước hoa nam
CombkəʊmChải
Cotton Ballˈkɒtn bɔːlBông gòn
Dental Flossˈdɛntl flɒsChỉ nha khoa
Electric razorɪˈlɛktrɪk ˈreɪzəMáy cạo râu
FaucetˈfɔːsɪtVòi
Hair brushheə brʌʃLược chải tóc
Hair dryerheə ˈdraɪəMáy sấy tóc
Hand Towelhænd ˈtaʊəlKhăn tay
HangerˈhæŋəMóc áo
Laundry basketˈlɔːndri ˈbɑːskɪtGiỏ đựng đồ giặt
Laundry detergentˈlɔːndri dɪˈtɜːʤəntBột giặt
LotionˈləʊʃənNước thơm
Measuring jugˈmɛʒərɪŋ ʤʌgBình đo lường
MirrorˈmɪrəGương
MopmɒpChổi lau nhà
MouthwashˈmaʊθˌwɒʃNước súc miệng
Paper Towelˈpeɪpə ˈtaʊəlKhăn giấy
PolishˈpɒlɪʃĐánh bóng
RazorˈreɪzəDao cạo
RugrʌgTấm thảm
ScaleskeɪlCân
ShampooʃæmˈpuːDầu gội đầu
Shaving creamˈʃeɪvɪŋ kriːmKem cạo râu
ShowerˈʃaʊəVòi hoa sen
Shower Gelˈʃaʊə ʤɛlSữa tắm
SinksɪŋkBồn rửa
SoapsəʊpXà bông
Soap Dispensersəʊp dɪsˈpɛnsəMáy tạo xà phòng
TissueˈtɪʃuːKhăn giấy
ToiletˈtɔɪlɪtPhòng vệ sinh
Toilet paperˈtɔɪlɪt ˈpeɪpəGiấy vệ sinh
ToothbrushˈtuːθbrʌʃBàn chải đánh răng
ToothpasteˈtuːθpeɪstKem đánh răng
Towel Rackˈtaʊəl rækGiá để khăn
Trash bagtræʃ bægTúi rác
Trash cantræʃ kænThùng rác
TweezersˈtwiːzəzCái nhíp
Wash Basinwɒʃ ˈbeɪsnChậu rửa mặt
Washing machineˈwɒʃɪŋ məˈʃiːnMáy giặt
Washing powderˈwɒʃɪŋ ˈpaʊdəBột giặt
WipeswaɪpsKhăn lau
Air Conditionereə kənˈdɪʃənəMáy điều hòa
ArmchairˈɑːmˈʧeəGhế bành
BedsheetˈbɛdˌʃiːtGa trải giường
Bedside Tableˈbɛdˌsaɪd ˈteɪblBàn đầu giường
BlanketˈblæŋkɪtCái mền
BookshelfˈbʊkʃɛlfGiá sách
Bunk Bedbʌŋk bɛdGiường ngủ
CarpetˈkɑːpɪtThảm
ChairʧeəCái ghế
Clothes Valetkləʊðz ˈvælɪtValet quần áo
CotkɒtCũi
CurtainsˈkɜːtnzRèm cửa
Double Bedˈdʌbl bɛdGiường đôi
Duvet Coverˈduːveɪ ˈkʌvəVỏ chăn
FanfænQuạt
HangerˈhæŋəMóc áo
Hat Standhæt stændMũ đứng
Ironing boardˈaɪənɪŋ bɔːdBàn ủi
MirrorˈmɪrəGương
Night Lampnaɪt læmpĐèn ngủ
NightstandˈnaɪtstændĐầu giường
PictureˈpɪkʧəHình ảnh
PillowˈpɪləʊCái gối
RugrʌgTấm thảm
ShuttersˈʃʌtəzCửa chớp
Single Bedˈsɪŋgl bɛdGiường đơn
SlippersˈslɪpəzDép lê
Sofa Bedˈsəʊfə bɛdGiường sofa
StoolstuːlGhế đẩu
TableˈteɪblBàn
Table Clockˈteɪbl klɒkĐồng hồ để bàn
Tea Tabletiː ˈteɪblBàn trà
TelevisionˈtɛlɪˌvɪʒənTivi
Twin Bedtwɪn bɛdGiường đôi

Xem thêm:

Bài tập từ vựng tiếng Anh

Từ vựng về thời tiết

Từ vựng về thời tiết, mùa
Từ vựngIPAÝ nghĩa
WeatherˈwɛðəThời tiết
RainreɪnCơn mưa
CloudklaʊdĐám mây
RainbowˈreɪnbəʊCầu vồng
TemperatureˈtɛmprɪʧəNhiệt độ
PressureˈprɛʃəSức ép
OvercastˈəʊvəkɑːstU ám
ShowerˈʃaʊəMưa rào
SunriseˈsʌnraɪzBình minh
DrydraɪKhô
TornadotɔːˈneɪdəʊLốc xoáy
SunsetˈsʌnsɛtHoàng hôn
Humidityhju(ː)ˈmɪdɪtiĐộ ẩm
ColdkəʊldLạnh
HeathiːtNhiệt
WindwɪndGió
CloudyˈklaʊdiNhiều mây
Heat wavehiːt weɪvSóng nhiệt
FogfɒgSương mù
HumidˈhjuːmɪdẨm ướt
LightningˈlaɪtnɪŋTia chớp
Humidityhju(ː)ˈmɪdɪtiĐộ ẩm
ThunderˈθʌndəSấm sét
SnowsnəʊTuyết
Heat indexhiːt ˈɪndɛksChỉ số nhiệt
ThunderstormˈθʌndəstɔːmDông
DownpourˈdaʊnpɔːMưa rào
DroughtdraʊtHạn hán
TropicalˈtrɒpɪkəlNhiệt đới
Water cycleˈwɔːtə ˈsaɪklVòng tuần hoàn nước
TemperateˈtɛmpərɪtKhí hậu ôn hòa
MoistureˈmɔɪsʧəĐộ ẩm
DrizzleˈdrɪzlMưa phùn
WarmwɔːmẤm áp
ClimateˈklaɪmɪtKhí hậu
StormstɔːmBão táp
FloodflʌdLụt
MuggyˈmʌgiNóng ẩm
GalegeɪlCơn lốc
Flash floodflæʃ flʌdLũ quét
AtmosphereˈætməsfɪəKhí quyển
Cold frontkəʊld frʌntMặt trước lạnh
MistmɪstSương mù
CondensationˌkɒndɛnˈseɪʃənSự ngưng tụ
ForecastˈfɔːkɑːstDự báo
Ice stormaɪs stɔːmBão tuyết
FreezefriːzĐông cứng
BarometricˌbɑːrəʊˈmɛtrɪkKhí áp
SnowfallˈsnəʊfɔːlTuyết rơi
WhirlwindˈwɜːlwɪndLốc xoáy
HurricaneˈhʌrɪkənBão
CycloneˈsaɪkləʊnLốc xoáy
AirHàng không
AvalancheˈævəlɑːnʃTuyết lở
Air pressureeə ˈprɛʃəÁp suất không khí
FrostfrɒstSương giá
BlizzardˈblɪzədBão tuyết
SpringsprɪŋMùa xuân
SmogsmɒgKhói bụi
OzoneˈəʊzəʊnKhí quyển
FallfɔːlRơi
WinterˈwɪntəMùa đông
SummerˈsʌməMùa hè
Storm surgestɔːm sɜːʤBão ập đến
Low pressureləʊ ˈprɛʃəÁp lực thấp
Wind chillwɪnd ʧɪlGió lạnh
SkyskaɪBầu trời
DewdjuːSương
MonsoonmɒnˈsuːnGió mùa

Trên đây là hơn 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày quanh ta. Vietop hy vọng bài viết này đã có thể giúp các bạn trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Anh của bản thân, hẹn các bạn ở những bài viết sau nhé!

1 thought on “Hơn 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề phải nằm lòng”

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra